Campaza, adventure on wheels
Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden

1. Overeenkomst

 Deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele rechtsverhouding tussen de verhuurder en de huurder en zijn van toepassing op de huurovereenkomst die de huurder bindt.

Afspraken die zouden afwijken van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk mits voorafgaande schriftelijke instemming van de verhuurder en zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder, kan de huurder de overeenkomst niet  geheel of gedeeltelijk, aan derden overdragen.

De huurder verklaart uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud, kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.


2. Gehuurde voertuig

De verhuurder verhuurt aan de huurder het voertuig dat beschreven wordt in de huurovereenkomst. Het huidige contract verleent de huurder het recht van gebruik van het voertuig in kwestie. De huurder is volledig verantwoordelijk voor het besturen en gebruiken van het gehuurde voertuig. Hij zal het voertuig gebruiken als een goede huisvader en met respect voor de geldende wetten. Dit geldt eveneens voor iedere andere aangegeven bestuurder.
Het gehuurde voertuig is voorzien van een track & trace-systeem om in geval van diefstal of fraude de locatie te kunnen bepalen en om het aantal gereden kilometers op te kunnen volgen. Dit laatste in functie van de verkoop van dit huurvoertuig op het einde van het verhuurseizoen en ook om te kunnen bepalen wanneer de trommelremmen dienen geïnspecteerd te worden. Dit dient te gebeuren elke 5000km. Deze gegevens worden bijgehouden tot het huurvoertuig uit de verhuurdienst wordt genomen. Er worden geen locaties bijgehouden noch andere persoonsgevens. De verhuurder kan enkel het gehuurde voertuig lokaliseren en geenszins het voertuig van de huurder noch gegevens bewaren m.b.t. het voertuig van de huurder. De locatie van het gehuurde voertuig kan en zal enkel gedeeld worden met de politie in geval van diefstal of fraude.

 

3. Rijbewijs en identiteitskaart

De huurder moet bij de ondertekening van de huurovereenkomst de volgende originele documenten voorleggen. Een kopie van deze documenten wordt vervolgens als bijlage bij de overeenkomst gevoegd:

 • Identiteitskaart/KBO-uittreksels huurder;
 • Identiteitskaart aangeven bestuurder
 • Rijbewijs B bestuurder;
 • Geldig keuringsbewijs trekkend voertuig;
 • Geldig verzekeringscertificaat trekkend voertuig.

Enkel de aangegeven bestuurder mag het gehuurde voertuig slepen. Wanneer de huurder en de aangegeven bestuurder niet dezelfde persoon zijn, dan blijft de huurder verantwoordelijk voor het handelen van de aangegeven bestuurder. Als een andere persoon dan de bestuurder de caravan sleept, dan kwalificeert dit als een ernstige contractuele wanprestatie.

De minimum leeftijd voor het huren en slepen van de caravan is 21 jaar.

 

  

4.Prijs

Huurprijs Weekend €250 – Midweek €330 - Week €670
Extra dag €95
Forfait €70 per huurperiode: reiniging linnen, bijvullen brandstof kachel, administratie
De prijzen zijn steeds inclusief BTW. De Prijs wordt door de huurder betaald op het rekeningnummer van                                 Campaza KBC BE69 7340 5269 7378 met vermelding van naam en huurperiode, en in volgende schijven:


-              50% van de Prijs op het ogenblik van de reservatie.
-              50% uiterlijk 14 dagen voor de voorziene datum van vertrek.

Als er tussen de datum van de reservatie en de voorziene datum van vertrek minder dan 14 dagen is, dan zal de huurder op het ogenblik van de reservatie de volledige Prijs (100%) betalen.
Bij gebrek aan tijdige en/of volledige betaling heeft de verhuurder het recht de gereserveerde periode opnieuw open te stellen en mag de verhuurder een eventueel reeds betaald integraal behouden.

De verhuurder behoudt zich het recht voor om eventuele optelfouten op de huurovereenkomst te corrigeren. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

De huurprijs omvat niet:

 1. Herstellingen aan mechanische delen ten gevolge van eigen verkeerd gebruik, de kosten van beschadigingen als gevolg van verkeerd gebruik, opzet, onoplettendheid, oneigenlijk gebruik zoals rijden op niet verharde wegen, overvloedig water enz. De verzekering van persoonlijke bezittingen van de huurder, aanwezig in de huurcaravan;
 2. Alle kosten, boetes, minnelijke schikkingen, uitgaven, belastingen, voor alle overtredingen van wetten en verordeningen op het gebied van de douane en overtredingen van wetten die betrekking hebben op de verkeersregels, of op andere regels. In het geval van boetes wegens het niet respecteren van de verkeersregels en/of van de reglementering inzake stilstaan of parkeren, behoudt de verhuurder zich het recht voor om naast de eigenlijke boete;
 3. De huurder staat zelf in voor de kosten van eender welk vignet of tolvignet dat nodig is voor de caravan. Na het aanbrengen van het vignet op de caravan, op de door de betrokken instanties aangegeven positie op het voertuig, mag het niet meer verwijderd worden.

5. Waarborg

Naast de Prijs dient de huurder ook een financiële waarborg te betalen. De waarborg dient om volgende kosten te dekken: eventuele schade, de vervanging van gebroken of verloren zaken, zowel binnen als buiten, met inbegrip van inrichting, decoratie, ….

Om te waarborgen dat het voertuig onbeschadigd en schoongemaakt wordt teruggebracht, dient ten laatste de ochtend van de dag van aanvang van de huurperiode, een waarborgsom van 1.000,00 euro te worden betaald. De waarborg zal teruggestort worden op rekening van de huurder, 5 werkdagen na inleveren van de caravan. Eventuele schade- of andere door de huurder verschuldigde kosten zullen hierbij gecompenseerd worden.

Wanneer het bedrag van de waarborg ontoereikend is om de schade- of andere door de huurder verschuldigde kosten te dekken, zal de verhuurder aan de huurder betaling van bijkomende vergoedingen opeisen. De terugstorting van de waarborg van de waarborg houdt niet automatisch in dat de verhuurder erkent dat er geen schade aan het verhuurde goed zou zijn berokkend.

6. Annulering

Annuleringen moeten per e-mail aan de verhuurder worden doorgegeven.

 • bij annulering of wijziging tot dan 2 maanden voor de aanvang huurperiode, bedraagt de vergoeding 30% van de totale huurprijs.
 • bij annulering of wijziging van minder dan 2 maanden tot 48u voor aanvang huurperiode, bedraagt de vergoeding 90% van de totale huurprijs.
 • bij annulering of wijziging tot 48u voor de aanvang van de huurperiode, bedraagt de vergoeding 100% van de totale huurprijs.

Indien omstandigheden of overmacht de verhuurder dwingen tot annulering doordat er een gebrek aan een beschikbare caravan is, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en onmiddellijk zal de verhuurder het reeds betaalde bedrag terugstorten. De verhuurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van het betaald bedrag.

7. Verzekering – ongevallen – schade – boetes

 • Het gehuurde goed is verzekerd onder de verzekeringspolis (WAM-verzekering) van het trekkende voertuig. De huurder is verplicht om het trekken van het gehuurde goed bij zijn WAM-verzekeraar aan te geven voor de huurperiode om zich er zo van te verzekeren dat minimum dezelfde dekking ook voor het gehuurde goed actief is.
 • De keuring van het trekkende voertuig alsook de keuring van de trekhaak dient wettelijk in order te zijn voor de huurperiode.
 • De huurder kan de caravan afzonderlijk verzekeren bij een verzekeringsinstelling, dit volledig ten laste van de huurder.
 • De huurder moet zorgen dat zijn trekkend voertuig verzekerd is voor repatriëring van zowel zijn eigen wagen als het gehuurde goed. Wordt de caravan opgeëist om reden van ontduiking van invoerrechten, accijns, BTW of smokkel, in het bezit zijn van wapens, verdovende middelen of om welke reden ook, dan vervallen alle verzekeringsvoorwaarden en is de huurder van rechtswege alleen en volledig verantwoordelijk voor de vergoeding van het verlies van de caravan en alle daaruit voortvloeiende schade en onkosten. Voorbehoud dient ook gemaakt te worden voor streken en of plaatsen met hoge risico’s zoals politieke onrusten, oorlog, alsook met een hoog risico op natuurrampen. Dit geldt zeker voor alle landen aangeduid op elk verzekeringsdocument (zie uw eigen papieren). De verzekering van de verhuurder komt niet tussen wanneer de caravan op transport moet voor repatriëring ten gevolge van een technisch defect van het voertuig Verder komt de verzekering ook niet tussen bij schades veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van de huurder of losliggende voorwerpen in de caravan die schade veroorzaken tijdens het rijden.
 • Wanneer de caravan tijdens de verhuurde periode beschadigd wordt, ongeacht de oorzaak, komt dit voor rekening van de huurder. Ook bij diefstal. De verhuurder kan zich voor integraal vergoeding tot de huurder richten.
 • De huurder en de bestuurder zijn aansprakelijk voor boetes en overtredingen die zij hebben begaan tijdens de huurtijd van de caravan . In geen geval kan de verhuurder aansprakelijk worden gesteld. -Bij eender welke boete die na het inleveren van het de caravan ontvangen wordt, zal bovenop de boete, een administratieve kost van €15,00 aangerekend worden.

 

 

8. Defecten

De huurder heeft gedurende de huurperiode onderhoudsplicht en hij dient alle maatregelen te treffen om de caravan in de oorspronkelijke staat terug te bezorgen. De huurder is met name gehouden om regelmatig de bandenspanning na te kijken.  Bij lekke of kapotte band, dient de huurder voor herstelling of vervanging te zorgen.  

Bij elk defect dient de huurder de verhuurder onverwijld te verwittigen.  de huurder steeds de verhuurder.

De verhuurder is geenszins aansprakelijk voor technisch defect en voor alle nadelige gevolgen, blijvende lichamelijke letsels, enz. ... die uit om het even welk defect en/of ongeval zouden kunnen voortvloeien, wat de oorzaak van het ongeval of de schade ook is. 

Eventuele noodzakelijke mechanische herstellingen tijdens de huurtijd, anders dan de herstelling of vervanging van een band, mogen pas uitgevoerd worden door een erkend hersteller na overleg en goedkeuring van de verhuurder. Mits voorlegging van een officiële factuur op naam van Campaza, Oude Tiensestraat 40, 3473 Waanrode BTW BE0728.302.724, is een terugbetaling van reparatiekosten mogelijk voor zover de huurder niet zelf voor de schade aansprakelijk is en dit kan aantonen. De huurder heeft geen recht op vergoeding voor de duurtijd van het herstel van de caravan en misgelopen vakantiedagen.

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade of pech ten gevolge van weersomstandigheden of vorst.

9. Huurperiode

 • Week: 7 nachten, vanaf vrijdag 15 uur tot vrijdag 12 uur
 • Midweek: 3 nachten, vanaf maandag 18u tot donderdag 18u
 • Weekend: 2 nachten, vanaf vrijdag 15 uur tot zondag 18 uur
 • Tijdens het hoogseizoen verhuur per week
 • De periode van het laagseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 mei.
 • De periode van het hoogseizoen loopt van 1 juni tot en met 30 september.


10. Gebruik van het voertuig en toebehoren

Alle directe en indirecte schade veroorzaakt aan de caravan en/of inboedel die niet te wijten is aan normaal gebruik als een goede huisvader, wordt verhaald op de huurder.

 • De huurder mag de caravan slechts gebruiken mits stipte naleving van alle wettelijke bepalingen. Het is verboden de caravan onder te verhuren, te gebruiken voor personen- of goederenvervoer, de caravan aan te wenden voor koersen of wedstrijden. Het voertuig mag ook niet gebruikt worden op festivals, in optochten of op party’s, noch voor competities, snelheidswedstrijden, rijlessen of testritten.
 • Er mogen geen personen in de caravan aanwezig zijn tijdens het rijden. Alle eventuele boetes zijn ten laste van de huurder.
 • De huurder mag geen veranderingen aanbrengen aan de caravan. Als de huurder het goed toch wijzigt, zal de verhuurder alle directe en indirecte kosten van welke aard dan ook om de caravan in zijn oorspronkelijke staat te herstellen integraal verhalen op de huurder. Het is verboden stickers e.d. aan te brengen op de caravan.
 • Het gebruik van frituurolie, gourmet en/of fonduetoestellen in en in de nabijheid van de caravan is te alle tijden verboden.
 • Roken in de caravan is ten strengste verboden.
 • Huisdieren zijn niet toegelaten, tenzij mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.

 

11. Afhalen en terugbezorgen

 • De caravan dient bij het einde van de huurperiode te worden afgeleverd, bij Campaza te Waanrode, binnen de timings zoals vermeld in punt 9.
 • Het eerder binnenbrengen van de caravan geeft geen recht op enige terugbetaling.
 • Wanneer de huurder het nalaat de gehuurde caravan op het voorziene tijdstip terug te brengen, zonder de verhuurder daarvan op de hoogte te brengen en zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder, wordt een vergoeding aangerekend van €60,00 per begonnen uur. Deze vergoeding zal in mindering worden gebracht van de waarborgsom of indien die niet toereikend is, gefactureerd worden.

Ongeoorloofd houden (ontvreemding) van de gehuurde caravan na het verstrijken van de huurperiode is zonder meer verboden en zal aanleiding geven tot gerechtelijke stappen, onverminderd schadevergoeding.

De caravan dient bij aflevering volledig te zijn schoongemaakt en dient zich in een onberispelijke staat te bevinden.  Bij inlevering van de caravan, zullen de huurder en de verhuurder de caravan inspecteren op mogelijke beschadigingen. Het nazicht gebeurt altijd onder voorbehoud van achteraf verborgen gebreken of beschadigingen.

12. Aansprakelijkheid verhuurder

De verhuurder is slechts aansprakelijk voor grove contractuele fout of bedrog of voor zover de verhuurder een essentiële verbintenis niet is nagekomen.

Bij aanvang van de huurperiode, stelt de verhuurder het gehuurde goed ter beschikking van de huurder. Indien de gehuurde caravan bij aanvang van de huurperiode niet ter beschikking kan worden gesteld, verbindt de verhuurder zich ertoe om een gelijkwaardig vervangend voertuig te voorzien. Als de verhuurder geen vervangend voertuig ter beschikking stelt binnen 24 uur na de voorziene  aanvang van de huurperiode, zal de verhuurder per verloren dag een overeenkomstig deel van de huurprijs terugbetalen.

Maximaal kan niet meer dan de volledige huursom worden terugbetaald, en de huurder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat de verhuurder nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor welke kosten dan ook ten gevolge van overmacht, inhoudende een omstandigheid die volledig buiten de macht van de verhuurder ligt.

13. Slotbepalingen

Onder uitdrukkelijk voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en aanvullingen, die steeds deel uitmaken van deze huurovereenkomst. Elk geschil zal onder toepassing van het Belgisch recht en de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Leuven vallen.