Campaza, adventure on wheels
Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze verkoopvoorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen enerzijds de Campaza, met ondernemingsnummer BE0728.302.724, en anderzijds de koper, en zijn van toepassing op elke koop-verkoop van een voertuig tussen Campaza en de Opdrachtgever.


2. Prijzen

De prijslijsten, catalogi en prijsaanbiedingen van Campaza zijn louter informatief, en niet bindend. Prijzen zijn exclusief BTW, nevenbelastingen en heffingen van overheidswege zijn hier niet inbegrepen.

In de prijs is niet de transportkost van het voertuig van de fabrikant tot aan de leveringsplaats (in de regel vestiging verkoper) begrepen. Deze kosten zijn ten laste van de koper.

De in de bijzondere voorwaarden overeengekomen prijskortingen blijven slechts geldig als de koper de prijs volledig heeft betaald op rekening van de verkoper, uiterlijk tegen het ogenblik dat hij het voertuig komt ophalen op de vestiging van de verkoper.

 

3. Bestelling

De koper erkent volledig voorgelicht te zijn over de technische kenmerken van het gekochte voorwerp en van zijn gebruiksmogelijkheden.  

De koop-verkoop komt slechts tot stand na ontvangst door Campaza van de door de klant ondertekende bestelbon. Pas op dat ogenblik wordt de bestelling van een voertuig door Campaza geplaatst bij zijn fabrikant.  


4. Levering en timing

Elke vermelde leveringstermijn is louter indicatief en aldus niet bindend voor Campaza. Campaza handelt naar best vermogen bij het verstrekken van haar diensten. Alle handelingen van Campaza moeten als middelenverbintenissen worden beschouwd.

Het voertuig wordt op de vestiging van de verkoper geleverd (‘ex works’). De verkoper brengt de koper telefonisch of via e-mail op de hoogte wanneer het voertuig beschikbaar is. De koper verbindt er zich toe om het voertuig binnen een termijn van 8 dagen na deze kennisgeving te komen ophalen.


5. Annulering en weigering

Bij eventuele eenzijdige annulering van de koop-verkoop door de koper, weigering om het voertuig te komen ophalen, of niet-volledige betaling door de koper, is de verkoper -behoudens wanneer zijn werkelijke schade hoger is- gerechtigd op een schadevergoeding van 25% van de totale prijs (incl. transportkosten). Deze schadevergoeding is eveneens verschuldigd wanneer de rechtbank de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst uitspreekt wegens tekortkomingen in hoofde van de koper. Bij bestellingen van onderdelen past Campaza dezelfde waarborg toe als deze toegekend door leverancier en/of fabrikant en dit binnen de grenzen en onder de voorwaarden zoals door deze laatste omschreven.

De waarborg beperkt zich evenwel in ieder geval. ook bij gebreken in de zin van de artikelen 1641 tot 1648 van het burgerlijk wetboek, tot herstel van de tegensprekelijk vastgestelde en aan Campaza toe te schrijven gebreken of tekortkomingen. In geen geval kan de klant aanspraak maken op enige schadevergoeding wegens gevolgschade, gebruiksderving, economische, commerciële of financiële schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van gebreken welke aan Campaza zijn toe te schrijven.

Tussen partijen is uitdrukkelijk overeengekomen dat de verbintenissen opgenomen door ieder der partijen dienen te worden uitgevoerd op het adres waar Campaza is gevestigd.

De voertuigen die aan Campaza toevertrouwd worden, zelfs als ze bestuurd worden door het personeel van de Campaza blijven gedekt door de verzekeringen onderschreven door de koper en bij gebrek aan dekking door een verzekering, onder de volledige verantwoordelijkheid van de koper.


6. Betalingen

De prijs is contant of per bankverschrijving betaalbaar te Waanrode. Op het ogenblik van de bestelling zal de koper 50% van de prijs (excl. transportkost) op betalen. Het resterende saldo van 50% (incl. transportkosten) zal door de koper betaald worden, uiterlijk tegen het ogenblik dat hij het voertuig komt ophalen op de vestiging van de verkoper. Bij gebrek aan betaling van de volledig prijs is de verkoper gerechtigd om de levering van het voertuig op te schorten tot op het ogenblik dat hij de volledige prijs ontvangt. De verkoper is gerechtigd op betaling van de werkelijk door hem geleden schade ingevolge het gebrek aan tijdige betaling door de koper.

Wanneer de volledige prijs onbetaald blijft, uiterlijk één maand na het bericht van de verkoper dat het voertuig geleverd is, heeft de verkoper de keuze om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, dan wel uitvoering in natura te vragen voor de bevoegde rechtbank. De verkoper is in geval van ontbinding gerechtigd op een schadevergoeding zoals omschreven in artikel 4, tenzij door de werkelijk door hem geleden schade dit bedrag overschrijft. In dit geval zal de koper ertoe gehouden zijn om de werkelijk geleden schade te vergoeden.

Klachten betreffende facturatie of het aangekochte voertuig dienen per aangetekend schrijven te worden ingediend binnen de 10 dagen na datum van facturatie of ophaling van het voertuig. Na deze termijn worden ze niet meer aanvaard.

De facturen van Campaza zijn contant en/of per bankoverschrijving betaalbaar. Elke factuur die niet op haar vervaldag is betaald, zal van rechtswege rente opbrengen aan 10% per jaar, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bovendien zullen de bedragen die nog verschuldigd zijn aan Campaza, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van €125,-, voor administratie en interne kosten, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen.

Voor het geval Campaza aan de medecontractant enig bedrag verschuldigd zou zijn en zijn betalingsverplichting niet nakomt is Campaza rente en verhoging verschuldigd onder dezelfde modaliteiten, In alle omstandigheden en in afwijking van het artikel 1583 van het burgerlijk wetboek wordt het eigendom van de geleverde goederen slechts overgedragen aan de klant na volledige betaling van de overeengekomen prijs.

Campaza is gerechtigd, zo de klant zijn betalingsverbintenissen niet nakomt, de uitvoering van alle lopende bestellingen van de klant op te schorten tot op het moment van de betaling. Eventuele  vertragingen ingevolge die opschorting van prestaties kunnen nooit aanleiding geven tot de betaling van enige schadevergoeding aan de klant .


7. Geschillen

De Overeenkomst zal worden uitgelegd in overeenstemming met en beheerst worden door het Belgisch Recht.  Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, deze Overeenkomst vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven.


8. Eigendomsrecht

De goederen blijven eigendom van Campaza tot de volledige betaling inclusief kosten ervan is geschiedt.


9. Service na verkoop

Campaza biedt een wettelijke waarborg op wisselstukken gedurende 1 jaar na aankoop van het voertuig.  Deze waarborg wordt geleverd in Waanrode. Waarborg is niet overdraagbaar. Bij verhuur van het voertuig aan derden wordt het contract beschouwd als "verkocht aan professionele" en hoeft er geen garantie gegeven te worden. Bij werkzaamheden verricht bij een ander bedrijf dan Campaza doen alle garantie/waarborgen teniet. Tenzij anders overeengekomen. Campaza bepaald de reparatiedatum binnen redelijk termijn, rekening houdend met/ afhankelijk van de drukte en personeelsbezetting.  


10. Garantie

De garantie op het aangekochte voertuig is niet overdraagbaar.